Naast de uitdaging die we bieden voor leerlingen die méér nodig hebben, ondersteunen wij ook de kinderen die net een zetje extra kunnen gebruiken. Graag leggen we hieronder uit welke soorten begeleiding we aanbieden.

RT lezen

NT2-ondersteuning

RT rekenen

Kindercoaching

Extra ondersteuning op lees- en spellinggebied

Het doel van de ondersteuning is om leerlingen een duwtje in de rug te geven, zodat ze daarna weer mee kunnen doen met de groep. Mochten ze bijvoorbeeld iets van stof gemist hebben uit voorgaande jaren, dan kan de RT worden ingezet. Daarnaast speelt inzet van de RT een essentiële rol bij de begeleiding van de zwakke lezers en spellers. Door de inzet van RT op een specifiek zorgniveau (uitvoeren van specifieke interventies) kan dit onderdeel zijn van de voorwaarden die gesteld worden aan de verleende hulp binnen de school voorafgaand aan de aanvraag van een dyslexieonderzoek.

Wanneer dyslexie daadwerkelijk wordt vastgesteld en het behandeltraject extern start, stopt de RT-begeleiding binnen de school. Uiteraard bespreken we dit persoonlijk met u in een gesprek met de leerkracht, de RT en de intern begeleider.

Concreet betekent dit dat een leerling van de Bavinckschool, als dat noodzakelijk wordt geacht, binnen de leerjaren 3 t/m 5 tot maximaal 2 x ca. 10 weken gebruik kan maken van de ondersteuning van de RT op school.

Als Nederlands niet de eerste taal is die een leerling spreekt, als er thuis (ook) een andere taal wordt gesproken of als een leerling nieuw is in Nederland en de Nederlandse taal nog niet goed spreekt of begrijpt, is er NT2 ondersteuning. Een keer per week komen deze kinderen in kleine groepjes bij elkaar om een half uur intensief te werken aan onder andere het leren van de Nederlandse taal, woordenschat, zinsvolgorde en nog veel meer wat nodig is om de Nederlandse taal goed te begrijpen en te spreken. De ondersteuning stopt niet na dat half uur, ook in de klas gaat de eigen leerkracht verder met het herhalen en oefenen van de nieuw aangeboden woorden en de besproken onderwerpen. De begeleiding sluit aan bij de thema's waar in de klas aan wordt gewerkt. De ouders van deze leerlingen krijgen regelmatig via Parro door wat er is besproken tijdens de begeleiding zodat er thuis ook kan worden geoefend.

Extra ondersteuning op rekengebied

Het doel van de ondersteuning is om leerlingen een duwtje in de rug te geven, zodat ze daarna weer mee kunnen doen met de groep. Mochten ze bijvoorbeeld iets van stof gemist hebben uit voorgaande jaren, dan kan de RT worden ingezet. Daarnaast speelt inzet van de RT een essentiële rol bij de begeleiding van de zwakke rekennaars en leerlingen die moeite hebben met automatiseren. Door de inzet van RT op een specifiek zorgniveau (uitvoeren van specifieke interventies) kan dit onderdeel zijn van de voorwaarden die gesteld worden aan de verleende hulp binnen de school voorafgaand aan de aanvraag van een dycalculieonderzoek.

Wanneer dycalculie daadwerkelijk wordt vastgesteld en het behandeltraject extern start, stopt de RT-begeleiding binnen de school. Uiteraard bespreken we dit persoonlijk met u in een gesprek met de leerkracht, de RT en de intern begeleider.

Concreet betekent dit dat een leerling van de Bavinckschool, als dat noodzakelijk wordt geacht, binnen de leerjaren 3 t/m 5 tot maximaal 2 x ca. 10 weken gebruik kan maken van de ondersteuning van de RT op school.


Kindercoaching

Het coaching traject is bedoeld voor kinderen die even niet lekker in hun vel zitten. Hierdoor kunnen problemen ontstaan op het gebied van leren, gedrag of op sociaal-emotioneel vlak. Het is een laagdrempelige vorm van hulpverlening.

Dit zijn onderwerpen waaraan o.a. gedacht kan worden bij coaching: scheiding ouders, onzekerheid/faalangst, omgaan met prikkels in de klas en/of omgang met klasgenootjes. Natuurlijk zijn er nog meer dingen waar kinderen tegenaan kunnen lopen. Spelenderwijs en m.b.v. verschillende materialen worden er handvatten aangereikt aan de leerling die voor hem helpend kunnen zijn. In de klas heb je hier als leerkracht meestal niet genoeg tijd voor.

Na de eerste kennismaking gaan kind en coach samen onderzoeken wat ze met de coaching willen bereiken; beter voor jezelf opkomen, een blijer gevoel krijgen, minder snel boos worden, beter concentreren, je verhaal kunnen delen, et cetera.

Door de inzet van verschillende materialen en gesprekstechnieken wordt het kind uitgenodigd om op zoek te gaan naar de situatie, het gedrag of gevoel dat niet wenselijk is en wordt er besproken op welke manier hij/zij dit zou kunnen beïnvloeden. Dit kan onder andere door ander (helpend) gedrag te vertonen, anders naar eigen gedrag en dat van een ander te kijken, te weten wat je voelt op bepaalde momenten en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen.

Tijdens de gesprekken wordt er o.a. gebruik gemaakt van creatieve uitingsvormen als tekenen, schrijven, kleien, spelmateriaal. Ook wordt het kinderkwaliteitenspel ingezet, dierenassociatiekaarten en positieve kaarten met helpende gedachten. Om de prikkelgevoeligheid van een kind in kaart te brengen wordt de methodiek “Het prikkelprofiel” gebruikt.

Na aanmelding neemt de coach altijd contact op met de ouders. Rond het zesde gesprek vindt er nogmaals contact plaats tussen coach en ouders en wordt er besloten tot het afronden of voortzetten van de coaching. De kindercoach onderhoudt tijdens het traject contact met de leerkracht.

De leerling wordt op de dag van de coaching uit de klas gehaald. Dit zal zo’n 30 tot 45 minuten zijn. De eerste en tweede keer zullen de gesprekken 45 minuten duren, daarna kan het naar behoefte korter zijn. In het begin is de coaching wekelijks, daarna kan er ook langere tijd tussen de gesprekken zitten.