’t Spectrum (voorheen de plusklas) heeft een vasteplek in onze school. Er is een Spectrumklas voor groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Leerlingen kunnen hiervoor in aanmerking komenals het verrijkend aanbod in de reguliere klas niet voldoende uitdagend is. 

De signalering op school en de plaatsing van leerlingen gebeurt door de groepsleerkracht in samenwerking met de intern begeleider en de Spectrumleerkracht. Er wordt gekeken naarde cognitieve capaciteiten en de toets resultaten, maarook naar de leereigenschappen en persoonlijkheidseigenschappen van de leerling.

Ook observaties vanuit de klas, de uitslag van een IQ-test en signalen die ouders aangeven, wegen mee. De school beslist uiteindelijk over de definitieve samenstelling van ’t Spectrum.

Op de Dr. H. Bavinckschool hebben we drie Spectrumgroepen, welke onder begeleiding staan van juf Joëlla Blok:

Groep 3-4 Maandagmiddag 13.00 - 15.00 uur
Groep 5-6 Dinsdagmiddag 13.00-15.00 uur
Groep 7-8 Dinsdagochtend 8.30-12.00 uur

De leerlingen komen, volgens een vast rooster, in blokken van 6 tot 8 weken samen. 't Spectrum is niet vrijblijvend. Er worden eisen gesteld aan de leerlingen en aan het werk.

Het doel van ’t Spectrum is het aanleren van specifieke vaardigheden. Dit doen wij onder andere door middel van meer cognitieve uitdaging en een anderlesaanbod. Elke schooljaar wordt er gewerkt met vijf verschillende themablokken. Tijdens de lessen wordt er gewerkt aan groepsdoelen en persoonlijke doelen. Deze sluiten aan bij de Doelen-/Vaardighedenlijst van Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). Belangrijke onderdelen zijn daarbij ‘leren’, ‘leren denken’en ‘leren (voor het) leven’.

De thema's dit jaar zijn:

- Tussen kunst & kids
- Scheikunde & Techniek
- Informatica & Taal
- Wiskunde & Logica
- Astronomie