Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MR

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 6 leden: 3 leden gekozen door en uit ouders, 3 leden gekozen door en uit het personeel. Alle bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement.

De MR stelt zich ten doel om voor het kind een positief en veilig schoolmilieu te creëren en in stand te houden. Ook voor het personeel wordt gestreefd naar een zo goed mogelijk werkklimaat. De MR overlegt daartoe met de directeur. De MR vergadert tenminste 6 keer per jaar. De vastgestelde notulen van de vergaderingen liggen ter inzage in de kamer van de directeur.

Heeft u vragen over de omstandigheden, de veiligheid of organisatie op school, schroom dan niet en spreek iemand van de MR daarover aan of stuur een e-mail naar mr.bavinckschool@twijs.nl.

MR-leden

Linda Griët

Laura Pielage

Sabine Wevers

 

mr@bavinckschool.nl